Vor dem Ausbau                                   Nach dem Ausbau